هوا برش

هوا برش غالبا به دو شکل عملیات برش را انجام میدهد. به صورت دستی و برقی . این دستگاه دارای تجهیزاتی می باشد. این تجهیزات در ذیل ذکر و اختصارا به آن پرداخته می شود . لباس مخصوص برای برشکاری نمایی از دستگاه برش هوا گاز تجهیزات دستگاه رگولاتور برای

دستگاه برش لیزری

دستگاه برش لیزری توسط یک نور یا اشعه لیزر متمرکز شده کار میکند. اشعه لیزر از هد دستگاه روی فلز یا هر جسم دیگر تابیده می شود. این اشعه دارای قدرتی میباشد. این قدرت برای دستگاه و اشعه تعریف می شود. با توجه به میزان قدرت اشعه، جسم برش داده