نمونه ای از دستگاه برش پلاسما ساخته شده در گروه صنعتی پویا برش

فرآيند پلاسما، شيوه اى بسيار مناسب براى برش صفحات نازك و ضخيم میباشد. بنابراين پلاسما از طريق ذوب و تبخير مواد فلزى پايه عمل میکند. بدین صورت به عنوان ابزارى در جهت انتقال انرژى مورد نياز جداسازى قطعه كار عمل مى كند. عايق بندى مطمئن از ورود هر گونه گرد به شيلنگ ها جلوگیری میکند. سيستم حفاظتى كامل كه مطابق با درجه حفاظت 23 است از جمله امكانات اين دستگاه است. این مزیت موجب انجام فرآيند برشكارى راحت میشود. امكان استارت لحظه اى برش بدون نياز به پيش گرمايى وجود دارد. از قابليت برشكارى در سطح انرژى و سرعت بالاتر در مقايسه با برش هاى هوا گاز برخوردار مى باشند. به منظور جلوگيرى از كاركرد دستگاه هنگام نامناسب بودن فشار گاز در دستگاه سيگنالى تعبيه شده است. كه به كاربر هشدار مى دهد .